ارائه دکتر فاطمی در تاک راجع به یادگیری موثر و نقش یادگیری الکترونیک در آن

137

0

omid

By: omid

Date Uploaded: 08/16/2022

Tags: elearning   online learning   effective learning   مفیدش   future education  

تاریخ جمعه یک بهمن 1400 باغ کتاب تهران ابتدای یادگیری عمقی و یاددهی موثر تعریف می شود سپس با استفاده از پیشرانهای تکنولوژی، پداگوژی و نسل دیجیتال روش مناسب برای یاددهی موثر معرفی می شود

Share

Share

Embed

Copy and paste this code into your website or blog.

Add To

You must login to add videos to your playlists.

Comments

0 Comments total

to post comments.

No comments have been posted for this video yet.

Featuring: