اولین جشنواره دانشگاه تهران دیجیتال/ ترسیمی از آینده یاددهی و یادگیری با استفاده از تکنولوژی و پداگوژی

59

0

admin

By: admin

Date Uploaded: 11/13/2022

Tags: next1400   university of tehran   eLearning   lectures  

اولین جشنواره دانشگاه تهران دیجیتال/ ترسیمی از آینده یاددهی و یادگیری با استفاده از تکنولوژی و پداگوژی

Share

Share

Embed

Copy and paste this code into your website or blog.

Add To

You must login to add videos to your playlists.

Comments

0 Comments total

or Register to post comments.

No comments have been posted for this video yet.

Featuring: